Uredsko poslovanje – obveza usklađivanja

Obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba), izvješćujemo vas da je ministar pravosuđa i uprave donio Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (Nar. nov., br. 132/21) koji stupa na snagu 12.12.2021., a propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja.

Uredba se primjenjuju na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (u nastavku: javnopravna tijela).

Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1.1.2023., a do 1.1.2022. dužna su uskladiti  svoj plan klasifikacijskih oznaka s odredbama Naputka.

Ostale objave